Music

Η αντικατάσταση των πλαστικών συσκευασιών από βιοδιασπώμενα - Μια έξυπνη λύση για τη βιομηχανία τροφίμων

2022-03-02


της Αγγελικής Κωνσταντοπούλου


Στην παρούσα εργασία θα γίνει μία αναφορά για την έννοια της πλαστικής συσκευασίας, τις διάφορες εφαρμογές της και θα εξηγήσουμε τον ρόλο που διαδραματίζει στην τεχνολογία τροφίμων. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και αποτελεί μεγάλο κομμάτι του βιομηχανικού κλάδου αφού πολλά βασικά τρόφιμα διοχετεύονται στην αγορά με την πλαστική συσκευασία. Είναι ευρέως διαδεδομένο υλικό συσκευασίας και έχει απίστευτες δυνατότητες και εφαρμογές και συνεχώς βελτιώνεται για να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη χρησιμότητας, ασφάλειας και φιλικά προς το περιβάλλον . Για την εφαρμογή όμως προϋποθέτει εξειδίκευση στην επιστήμη της χημικής τεχνολογίας και μηχανικής και έτσι αναπόφευκτα μια συνέργεια όλων των επιστημόνων που αφορούν στην παραγωγή συσκευασιών που προορίζονται για τρόφιμα. Η βιομηχανία τροφίμων έχει σε μεγάλο φάσμα αξιοποιήσει την πλαστική συσκευασία για το selflife, την διακίνηση τυποποίηση, μάρκετινγκ και ότι αυτή συνεισφέρει για το όφελος από τους παραγωγούς μέχρι τους καταναλωτές από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης έως και σήμερα.

Οι πλαστικές συσκευασίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, καθώς και για τον καθορισμό της διάρκειας ζωής τους. Στον τομέα αυτό απαιτείται έρευνα καινοτομίας, όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή ορισμένων βιο-βασισμένων βιοαποδομήσιμων συνθετικών βιοπολυμερμάτων που μπορούν να αντικαταστήσουν τα πλαστικά υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται σήμερα στη βιομηχανία τροφίμων. Λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτής της αντικατάστασης, απαιτείται μια ante και μετασυντηρητική οικονομική ανάλυση για να καταστεί δυνατή η μετατροπή αυτής της πολύτιμης ιδέας σε ένα βιώσιμο σχέδιο με υψηλό αντίκτυπο στην υγεία των καταναλωτών, καθώς και οικολογικό και οικονομικό αντίκτυπο. 

Η συσκευασία τροφίμων (food packaging) περιλαμβάνει το σύνολο τωνδραστηριοτήτων του σχεδιασμού, της κατασκευής και της τοποθέτησης του προϊόντος σε κατάλληλο περιέκτη.

Η συσκευασία είναι απαραίτητη στην εμπορία των προϊόντων διότι:

• παρέχει προστασία

• διευκολύνει τη διακίνηση, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση από τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή

• εξασφαλίζει οικονομία χώρου

• συντελεί στην καλύτερη εμφάνιση και παρουσίαση των προϊόντων

Τα μέσα συσκευασίας προκειμένου να διασφαλίσουν τα παραπάνω θα πρέπει:

• να είναι σωστά κατασκευασμένα και ανθεκτικά

• να είναι καινούρια, καθαρά, χωρίς οσμές και ξένες ύλες

• να είναι απαλλαγμένα από υγρασία και προβολές

• να έχουν λεία επιφάνεια, σταθερό απόβαρο και τις ίδιες διαστάσεις

• να έχουν μικρό βάρος, μικρό όγκο, ωραία εμφάνιση

• να εξασφαλίζουν τον καλό αερισμό των προϊόντων

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα πλεονεκτήματα της συσκευασίας

• Τα συσκευασμένα-τυποποιημένα προϊόντα υπάγονται σε ορισμένους κανόνες γι'αυτό είναι γενικά καλής ποιότητας, προσεγμένα και οι προμηθευτές απολαμβάνουνκαλύτερες τιμές

• Η απαίτηση καλής ποιότητας συμβάλλει στην παραγωγή σωστών προϊόντων μεσυνεχή προσπάθεια βελτίωσής τους

• Η καλή ποιότητα καθιερώνει τα προϊόντα στην αγορά και δημιουργεί ανταγωνισμόμεταξύ των φορέων εμπορίας, άρα στη αγορά εμφανίζεται αφθονία και ποικιλία

• Μεταφέρονται ασφαλή στα κέντρα κατανάλωσης, χωρίς φθορές και απώλειες, μεαποτέλεσμα να διατηρούνται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

• Η διακίνηση γίνεται ευκολότερα, γρηγορότερα και πιο οργανωμένα σε όλα τα στάδιαεμπορίας, μειώνοντας σημαντικά το κόστος εμπορίας

• Το κόστος μεταφοράς μειώνεται σημαντικά από την εξοικονόμηση χώρου

• Το μειωμένο κόστος συμβάλλει στη μείωση της λιανικής τιμής, άρα και στην αύξησητης ζήτησης

• Τα προϊόντα δεν συμπιέζονται, δεν πολτοποιούνται, δεν προσβάλλονται από

μικροοργανισμούς ούτε έρχονται σε επαφή με τα χέρια των καταναλωτών άρα, είναιυγιεινά διατηρούν τη φρεσκάδα το άρωμα και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους

• Η αναγραφή πληροφοριών πάνω στη συσκευασία ενημερώνει για την ποιότητα, τηντιμή, το είδος, τη διάρκεια ζωής του προϊόντος που αγοράζει ο καταναλωτής

Λιγότερα φαίνονται τα μειωνεκτήματα της συσκευασίας παρακάτω:

• Αύξηση του κόστους σε ποσοστό επί της αξίας τουσυσκευασμένου προϊόντος

• Αδυναμία εκτίμησης της ποιότητας του προϊόντος, όταν αυτόπροσφέρεται σε αδιαφανή συσκευασία

• Κίνδυνος μεταφοράς ουσιών από το υλικό συσκευασίας στοσυσκευασμένο προϊόν

• Μόλυνση του περιβάλλοντος, όταν χρησιμοποιούνται υλικά συσκευασίας που δεν βιοαποσυντίθενται και δεν ανακυκλώνονται

Μετανάστευση χλωριωμένων παραφινών από πλαστικές συσκευασίες τροφίμων σε προσομοιωτές τροφίμων: Συγκεντρώσεις και διαφορές στα προφίλ των ομοειδών

Η έκθεση του ανθρώπου σε χλωριωμένες παραφίνες (CP) προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία για την ανθρώπινη υγεία. Προηγούμενες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην έκθεση σε ανθρώπινο CP μέσω της πρόσληψης τροφής. Ωστόσο, οι μεταναστευτικές συμπεριφορές των CP από τη συσκευασία τροφίμων στα τρόφιμα δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί. Στο παρόν, χρησιμοποιήσαμε τέσσερις προσομοιωτές τροφίμων (νερό, 3% οξικό οξύ, 15% αιθανόλη και εξάνιο) για να διερευνήσουμε τη μετανάστευση των CP από τη συσκευασία τροφίμων στα τρόφιμα. Η μέση απόδοση της μετανάστευσης των χλωριωμένων παραφινών βραχείας αλυσίδας (SCCP) (12,15%) ήταν σημαντικά υψηλότερες από τις χλωριωμένες παραφίνες μέσης αλυσίδας (MCCPs) (1,51%) εκτός από τους προσομοιωτές τροφίμων εξανίου (ANOVA, p 0,05).ραφίνες μέσης αλυσίδας (MCCPs) (1,51%) εκτός από τους προσομοιωτές τροφίμων εξανίου (ANOVA, p 0,05). Διαφορές στα προφίλ των CP διαπιστώθηκαν στους προσομοιωτές τροφίμων, σε σύγκριση με τις συσκευασίες τροφίμων. Στους προσομοιωτές τροφίμων, οι ομάδες C10-congener ήταν κυρίαρχες στους ομόλογους άνθρακα SCCPκαι οι ομάδες Cl6-και Cl7-congener ήταν κυρίαρχες στους ομόλογους χλωρίου. Η μικρότερη αλυσίδα και οι χαμηλότερες χλωριωμένες ομάδες cps είχαν υψηλότερη αποδοτικότητα μετανάστευσης. Επιπλέον, οι μέσες εκτιμώμενες διαιτητικές προσλήψεις SCCP και MCCPs λόγω μετανάστευσης ήταν 12,8 και 10,3 ng/kg·bw/ημέρα, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά αποκάλυψαν ότι η μετανάστευση των CP από τη συσκευασία τροφίμων στα τρόφιμα δενενέχει άμεσους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.